Novosti

Istraživanje STBIH: Uslovi rada u NVO sektoru u BiH

Sektor nevladinih organizacija (NVO sektor) je značajan ekonomski sektor bh. društva koji zapošljava veliki broj ljudi. Posebno je važan za istraživanja o radnim odnosima jer zapošljava veliki broj mladih, visokoobrazovanih i društveno aktivnih ljudi. Bosna i Hercegovina (BiH), prema podacima iz 2008. god., ima više od 12.000 nevladinih organizacija, što je među najvećim brojem po glavi stanovnika na Zapadnom Balkanu. Iako velika većina nevladinih organizacija čine mala udruženja (sa do 10 zaposlenih ili do 100 aktivnih članova-ica/volontera-ki), i znatan broj udruženja funkcioniše na volonterskoj bazi, jasno je da je u NVO sektoru uposlen znatan broj građana. Prema procjenama iz 2005. god., broj zaposlenih u NVO sektoru u BiH je bio veći od 26.000 (radnica i radnika) na puno radno vrijeme, odnosno 2,3% aktivne radne snage“. Ekonomski značaj NVO sektora i broj uposlenih u ovom sektoru su nezanemarivi, a podataka ne nedostaje, osim istraživanja i publikacija o uslovima rada. Kompletno istraživanje možete pogledati OVDJE.

Ova studija je, prema znanju autora, prvo ovakvo istraživanje specifično NVO sektora u BiH. Najrelevantnija prijašnja studija je „Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini“, autorice Elme Demir iz 2015. Ova studija o diskriminaciji posmatra probleme cjelokupnog radništva BiH, ali ujedno i dijeli radništvo na tri sektora: privatni, javni i NVO. Nažalost, ta studija ipak nije prikazala podatke o diskriminaciji prema tim pojedinačnim sektorima, ali svakako je korisna za nas u svrhu deskriptivnog poređenja NVO sektora sa bh. radništvom uopšteno.

Ovo istraživanje ima za cilj da predstavi rezultate kvalitativne ankete o radnim uslovima u NVO sektoru u BiH, te o percepciji sindikata i sindikalnog organizovanja kao opcije za zaštitu prava na radnom mjestu. Ovo istraživanje posmatra tri sfere radnih uslova:
1. Pravedni uslovi rada, sferu koju definišemo kao dostupnost slobodnog vremena, pravedna novčana naknada, postojanje i adekvatnost ugovora.
2. Mobing, sferu koju definišemo kao nefizičko uznemiravanje na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihički zlostavlja i ponižava drugo lice, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa.
3. Diskriminacija, sfera koja je definisana kao stavljanje u nepovoljniji položaj radnike-ce, kao i osobe koja traži zaposlenje, u odnosu na druge osobe u istoj ili sličnoj situaciji po bilo kojem osnovu.

Ovo istraživanje je samo prvi korak u smjeru boljeg poznavanja uslova rada u NVO sektoru, koji je ključan za stvaranje pravednijeg radnog okruženja, boljih politika i jačeg javnog angažmana za prava radnika u NVO sektoru.