STBIH ŽENE

O nama

Sekcija žena STBIH formalno osnovana u novembru 2000. Kao svrhu svog postojanja navela je afirmaciju i omasovljavanje ženskog dijela članstva ovog sindikata, te reprezentacija i prioritetna zaštita njihovih prava i specifičnih potreba koje nisu obuhvaćene globalnom sindikalnom aktivnosti.

 

Za nešto manje od godinu dana Sekcija žena je preko svojih predstavnica kako u odlučujućim tijelima sindikata tako i kroz svoju izabranu strukturu po kantonima uspjela uticati na neke od presudnih odluka STBiH, uključujući i ravnopravno učešće na predstojećem Kongresu. Iako zastupljena u odlučujućim tijelima sindikata bez prava glasanja a samim tim i onemogućena direktno uticati na odluke donesene od strane ovih tijela, Sekcija žena je naišla ne nesebičnu i svesrdnu pomoć članova Sekretarijata i Glavnog odbora a posebno predsjednika STBIH, na čemu se i ovim putem srdačno zahvaljujemo.

 

Kako je i planirano Sekcija žena se u ostvarivanju svojih aktivnosti oslanja na aktivnosti Mreže žena BiH – udruženja žena u trgovini i finansijama BIH, formiranom u okviru FIET/UNI Projekta. Seminar na temu “Nasilje ned ženama na radnom mjestu” održan u Sarajevu u februaru ove godine dio je tih aktivnosti i istovremeno je bio način da se obilježi “Godina nasilja nad ženama” ali i upozori na sve češću pojavu nasilja u svom aspektima života žene od familije do radnog mjesta.

Na seminaru je kao predavač učestvovala dr. Jadranka Mikić, koja je sa profesionalnog stanovišta učesnicima prenijela niz primjera nasilja ali i kako na njega odgovoriti.

 

Ova aktivnost je još jednom istakla jedan od osnovnih principa postojanja Sekcije žena – kognitivnost, odnosno spoznaja postojanja određenog problema i niz primjera njegovog rješenja, ali i nemogućnost pronalaženja univerzalnog rješenja za individualne probleme.

 

Aktivnosti Sekcije žena u proteklom periodu moguće je okarakterisati i kao aktivnosti na utemeljenju prisutnosti sekcije u svakodnevnom radu sindikata. To prvenstveno uključuje aktivno učešće u radu njegovih odlučujućih tijela što je dovelo do niza bitnih odluka i rezultata kao što su:

  • prioritetna zastupljenost u odlukama bitnim za članstvo
  • proporcionalna zastupljenost žena među delegatima za predstojeći Kongres
  • proporcionala zastupljenost u budućoj izbornoj strukturi i odlučujućim tijelima
  • jedno mjesto više u odnosu na broj delegata Kongresa
  • te niz drugih ovome sličnih angažmana, koji za cilj imaju zaštitu položaja žene u globalnom članstvu sindikata.

 

U okviru pretkongresnih aktivnosti po kantonima usaglašen je plan rada za naredni period koji će pokriti izborni period do slijedećeg Kongresa STBiH i koji će kao i dosada imati za cilj unapređenje učešća žena u svakodnevnom radu ali i u donošenju odluka sindikata. Međutim, cilj postojanja ove sekcije će i dalje za svoj prioritetni cilj imati dalju izgradnju Sindikata radnika trgovine kao modernog i demokratskog sindikata ravnopravnog u međunarodnom sindikalnom pokretu.