kolektivni ugovorkonzum

Kolektivni ugovor za KONZUM d.o.o Sarajevo – sigurnost za članove STBIH

Potpisan najviši akt sindikata

U prostorijama upravne zgrade „KONZUMA“ U Sarajevu  dana 3.07.2008. godine Predsjednica Sindikata radnika trgovine BIH Azra Šehbajraktarević, predsjednica sindikalne podružnice Konzum d.o.o. Sarajevo Izeta Nurkić i Izvršni podpredsjednik za poslovnu grupu maloprodaje Agrokor d.d. Ante Todorić potisali su kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika   za 1500 zaposlenika „Konzuma“.

potpisivanje_konzum

 

Kolektivnim ugovorom je utvrđena posebna zaštita prava i intersa zaposlenika „Konzuma“, koja  se odnose na  reguliranje plaća i dodataka na plaću, plaćenog odsustva,  toplog obroka, radnog vremena, godišnjeg odmora, kolektivnog osiguranja te zaštite zaposlenika na radu.

 

Potpisnici Kolektivnog ugovora izrazili su zadovoljstvo načinom na koji se vodio socijalni dijalog, te postignutim rezultatima. Takođe naglašena je važnost saradnje sindikata i poslodavca na svim nivoima, budući da obje strane dijele isti cilj- stabilnost poslovanja, prosperitet i sigurnost radnih mjesta.

 

Kolektivni ugovor je potpisan na period od 5 godina dok je tarifni ugovor, koji je sastavni dio Kolektivnog ugovora, a koji regulira visinu najniže plaće, visinu stimulativnog dijela plaće, visinu naknade za podmirenje troškova godišnjeg odmora, naknade za ishranu u toku rada i visinu prigodne nagrade za godišnjicu Društva na period od jedne godine. Ugovorom ostavljena je mogučnost socijalnim partnerima da pregovaraju za dalje poboljšanje materijalnih prava i povećanje plaće i prije isteka Tarifnog ugovora ukoliko to poslovni rezultati budu dopuštali.

 

Istog dana potpisan je i Sporazum o međusobnim odnosima Sindikalne podružbnice „Konzum“ d.o.o. Sarajevo. Potpisnici ovog Sporazuma bili su Predsjednica Sindikata radnika trgovine BIH  Azra Šehbajraktarević, predsjednica sindikalne podružnice „Konzum“ d.o.o. Sarajevo Izeta Nurkić  i direktor „Konzum d.o.o. Sarajevo Ismir Brkić.

 

Ovim sporazumom, između ostalog, dogovorena je saradnja između sindikata i uprave „Konzuma“ na način da se omogući članovima sindikata preko glavnog sindikalnog povjerenika učešće u donošenju  odluka  o pitanjima koja su od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih.

 

Za članstvo u KONZUM-u štampane verzije cjelokupnog  ugovora biće dostavljene individualno a za sve naše ostale članove u prilogu nudimo Tarifni Ugovor koji je dio ovog KU.

„KONZUM“d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, Sarajevo koga zastupa po punomoći Ante Todorić

(u daljem tekstu: Poslodavac, Društvo) s jedne strane

 

i

 

SINDIKALNA PODRUŽNICA „KONZUM“d.o.o. Sarajevo, koju zastupa glavni sindikalni povjerenik Izeta Nurkić (u daljem tekstu Sindikat), i

SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE BIH  koga zastupa predsjednica Azra Šehbajraktarević, s druge strane, sklopili su u Sarajevu dana 3.07.2008. godine

TARIFNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Opšte odredbe

 

Član 1.

 

Ovaj Tarifni kolektivni ugovor  (u dalje tekstu: Ugovor ) sastavni dio Kolektivnog ugovora za  Konzum d.o.o Sarajevo /u daljem tekstu Društvo/.

Ugovor obavezuje ugovorne strane, a primjenjuje se na sve zaposlenike u  Društvu.

Ovaj Ugovor ne primjenjuje se na zaposlenike koji imaju Managerske ugovore.

 

Član 2.

 

Ovim se Ugovorom uređuju:

  • najniža neto plaća
  • visina stimulativnog dijela plaće
  • visina naknade za podmirivanje troškova godišnjeg odmora
  • visina naknade za ishranu u toku rada
  • visina prigodne nagrade za godišnjicu Društva

Član 3.

 

Najniža neto plaća za redovan rad ne može biti niža od 410 KM.

Ugovorne strane se obavezuju da će  na osnovu godišnjih finansijskih pokazatelja dogovarati mogučnost povećanja plaće iz stava 1. ovog člana.

 

Član 4.

 

Stimulativni dio plaće može iznositi do 30% bruto osnovice, ili do  istog iznosa umanjiti za nesavjesno, neodgovorno i neblagovremeno izvršavanje obaveza iz ugovora o radu.

Način isplate naknade iz predhodnog stava ovog člana urediće se Pravilnikom o radu.

 

Član 5.

 

Zaposlenik ima pravo na ishranu u toku rada.

Ukoliko poslodavac ne obezbjedi ishranu, poslodavac je obavezan zaposleniku isplatiti novčanu naknadu za ishranu u visini od najmanje 6 KM dnevno.

 

Član 6.

 

Poslodavac će radniku isplatiti nakandu za podmirenje troškova godišnjeg odmora u neto iznosu od  60% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji predhodi isplati regresa, pod uvjetom da poslodavac  nije predhodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Vrijeme i način isplate zajedno će dogovoriti Poslodavac i Sindikat.

 

Član 7.

 

Poslodavac će radniku isplatiti prigodnu nagradu povodom godišnjice Društva u iznosu koji ne može biti niži od 50 KM. U naravi (bonu)

Vrijeme isplate zajedno će dogovoriti Poslodavac i Sindikat.

 

Trajanje i primjena

 

Član 8.

 

Ovaj se Ugovor sklapa na period od 1 godina.

 

Član 9.

 

U praćenju, primjeni i rješavanju eventualnih sporova, nastalih po ovom Ugovoru, primjenjivat će se odredbe Kolektivnog ugovora i Zakona o radu.

 

Član 10.

 

Smatra se da je ovaj Ugovor sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana, te tim danom stupa na snagu.

 

Član 11.

 

Ovlašteni predstavnici stranaka ovog Ugovora izjavljuju da su pročitali gornje odredbe Ugovora, da su im one jasne i da su s njima saglasni, te ih u znak saglasnosti potpisuju.

 

SINDIKAT

Izeta Nurkić

 

ZA POSLODAVAC

Ante Todorić

 

ZA SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE BIH

Šehbajraktarević Azra