sekcija zena

Žene u STBiH – Deset godina zajedno!

Održana jubilarna konferencija Sekcije žena STBiH

U jesen 1997. grupa žena iz sindikalnog pokreta BiH predvođena grupom mladih koordinatorica iz FIET projekta solidarnosti za BiH na Balatonu, u Mađarskoj udarila je temelje modernog sindikalnog pokreta čiji su nosilac i pokretač upravo žene. Od tada do danas ova grupa je prerasla u aktivnu mrežu koja je idalje nosilac svih projektnih ali i uopšte sindikalnih aktivnosti ne samo u BiH nego i u regiji.

zajedno_idemo_dalje

U Sarajevu je u periodu od 03-04 novembra održana jubilarna konferencija Sekcije žena STBIH na kojoj je obilježena desetogodišnjica aktivnog angažmana žena u STBiH. Konferencija je ostvarena u sklopu DETU programa i planirana je kao i implementirana od strane Projektne grupe 1 u čijem su sastavu bile Jasmina Burić,Hanumica Omerbegović, Želja Grubišić i Samra Teskeredžić. Koordinatorica grupe je Mersiha Beširović.Konferencija je pored svečarskog imala i edukativni karakter jer je fokus same konferencije bio kako na sticanju  novih znanja o trenutno jednoj od veoma bitnih tema za žene u sindikatu BiH – o mobingu te na razvoju sposobnosti bitnih za dalji uspješan rad kakav je evaluacija kao osnov za uspješno planranje.

 

Ono po čemu je ova konferencija specifična u sindikalnom pokretu BiH je to da je ovo prva “mješovita” konferencija za žene na kojoj su pored ove populacijske grupe, prisustvovali i izabrani sindikalni lideri STBiH – muškarci te predstavnici Sekcije mladih STBIH.

 

Učesnice konferencije su na posebnoj seciji solidarnosti dale i svoj skromni doprinos svojim sestrama iz E Landa iz Koreje i podržale njihovu borbu za osnovno ljudsko pravo -pravo na rad te u ime Sekcije zamolile STBiH da i novčanim prilogom  u skladu sa mogućnostima doprinese istoj. Na ovaj način učesnice konferencije su obilježile jedna period solidarnosti koji nažalost još uvijek nije iza njih, jer STBIH još uvijek nije u mogućnosti sam finansirati sve svoje aktivnosti , ali su istovremeno iskoračile i korak naprijed i pokazale da solidranost nije jednostruk proces nego kružni tok uzajamne podrške kad je potrebno i gdjegod je potrebno.

Konferenciji su pored članica Sekcije žena STBIH prisustvovale i kolegice iz sindikata RS, predstavnici sindikata iz Finske,PAM, predstavnica ICTU ureda u Sarajevu kao i Gender centra BiH. Svakako najznačajnija grupa učesnika te samim tim i najprivilegovanija su izabrani lideri iz kantona STBiH, muške kolege koje su svih ovih deset godina nesebično pomagali rad Sekcije,podržavali svoje kolegice ne samo deklarativno negi i faktički o čemu najbolje svjedoči uspjeh Sekcije na posljednjem Kongresu STBIH održanom u jesen 2005. Ova konferencija je ovim uvela jedan novi period u aktvnostima žena u sindikatu, periodu zajedničkog angažmana na promoviranju prava žena u trgovini kao jedini uspješan i efikasan model. Sekcija je ovim dobila dodatno pojačanje ali i na ovaj način doprinjela razvijanju prijateljskih odnosa unutar STBIH kao jednog od svojih strateških ciljeva.